NEWS & PROMOTION

บริษัท CYBER ELITE ในฐานะคู่สัญญากับกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสัมมนา และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบ จัดทำมาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร

Read More »