CYBER ELITE เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกจากศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในงาน SMC Members’ Day ครั้งที่ 4

Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจร ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) หรือ Sustainable Manufacturing Center ซึ่งมีภารกิจหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมจัดงาน SMC Members’ Day ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Cybersecurity for Manufacturing” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบได้บ่อยในภาคอุตสาหกรรม นำเสนอแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ณ อาคารเบญจจินดา

ในช่วงแรก ได้รับเกียรติจาก ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) และรองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวต้อนรับเปิดงาน SMC Members’ Day ในครั้งนี้ และ ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในฐานะผู้ให้บริการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง และให้ดูแลในเรื่องของระบบอย่างครบวงจร มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล สามารถให้คำปรึกษาทั้งทางด้านของระบบ IT และ OT Security กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยองค์กรบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านไซเบอร์เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

คุณกฤษฎา คำแท้ Head of Cybersecurity Department บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด และ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล เนคเทค สวทช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการแนะนำบทบาทหน้าที่ของสมาชิกศูนย์ฯ SMC แต่ละท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างกัน

ภายในกิจกรรมยังได้มีการร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “Cybersecurity for Manufacturing” ที่ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษฎา คำแท้ Head of Cybersecurity Department บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ท่าน ได้แก่ คุณนิติพัฒน์ อภิจิรวัฑฒ์ Head of cybersecurity presales และ คุณสหัสเวช ถิ่นนคร ผู้เชี่ยวชาญด้าน OT Security ได้มาแชร์แนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ โดยผลกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับองค์กรจากเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์นั้น ได้แก่ การหยุดชะงักของการดำเนินงาน ทำให้องค์กรมีรายได้ลดลง ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย และไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ จากนั้นยังได้แชร์กรณีศึกษาในมุมมองของผู้ให้บริการที่มีบทบาทในการช่วยเหลือองค์กรในการป้องกัน  ตรวจจับ  และกู้คืนจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  

ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งทางด้านระบบสารสนเทศ (IT) และระบบควบคุมการผลิต (OT) ในอดีตมักมีการแยกระบบ IT และ OT ออกจากกัน โดยภัยคุกคามที่เกิดกับระบบ IT มักเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมข้อมูล ในขณะที่ภัยคุกคามในระบบ OT จะสร้างผลกระทบต่อสายการผลิตทำให้ไม่สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ แต่ปัจจุบันเมื่อองค์กรก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลร่วมกันระหว่างระบบ IT และ OT ทำให้ระบบมีความความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่การโจมตี ทำให้ยากต่อการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น Firewall ที่กั้นระหว่างโซน IT และ OT อาจขาดการบำรุงรักษา หรือไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ ทำให้ไม่สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันท่วงที

ดังนั้นองค์กรควรเพิ่มความตระหนักรู้และส่งเสริมให้พนักงานมีการฝึกอบรมทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ องค์กรควรมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น วิเคราะห์ช่องโหว่ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแผนป้องกันที่เหมาะสม จากนั้นจึงมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์และกำหนดแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ มีการติดตั้งระบบป้องกันและตรวจสอบหาช่องโหว่ภายในระบบอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงสุดท้ายของงาน ผู้เข้าร่วมได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย กลุ่มแรกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทางไซเบอร์ Cybersecurity Operation Center (CSOC) และกลุ่มที่สองเข้าห้องแห่งความลับ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยตรวจสอบช่องโหว่ ประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ให้กับแต่ละองค์กร และกลุ่มสุดท้ายเป็นกิจกรรม Networking เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ CYBER ELITE

#CyberElite #SMC #SMCmembersday #Cybersecurity #Industry4.0 #IT #OT #OTsecurity #CybersecurityAssesment #CSOC #Manufacturing

.

📌 ติดต่อ 𝗖𝗬𝗕𝗘𝗥 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 ได้ทุกช่องทาง

Email: [email protected]

Tel: 094-480-4838

LINE Official: https://line.me/R/ti/p/@cyberelite

Website: https://www.cyberelite.co

LinkedIn: https://bit.ly/36M3T7J