CYBER ELITE ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้บริหาร ให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “BEM”

Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้บริหาร ให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “BEM”  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงที่ก่อเกิดภัยคุกคามด้านไซเบอร์ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมและเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้บริหารและคณะทำงานเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคาร A ธุรกิจรถไฟฟ้า (สาขา 2)

ในช่วงแรกของการอบรม ดร.ศุภกร กังพิศดาร ได้แชร์ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์เกี่ยวกับการโจมตีที่พบบ่อยได้แก่ การโจมตีทางอีเมล การหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง การโจมตีผ่านช่องโหว่ในห่วงโซ่อุปทาน การสแกนหาจุดอ่อน และการโจมตีผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT)

สาเหตุหลักของการโจมตีเหล่านี้เกิดจากองค์กรขาดการปฏิบัติตามหลัก Cyber Hygiene หรือขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ดร.ศุภกรกล่าวว่าหากองค์กรให้ความสำคัญ วางแผน และดำเนินการปฏิบัติตามหลัก Cyber Hygiene อย่างเคร่งครัด จะสามารถลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากภัยคุกคามทั่วไปแล้ว องค์กรยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากการโจมตีประเภท Ransomware ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง องค์กรจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ องค์กรยังเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ อีก เช่น การขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านความปลอดภัยเพียงพอ ความไม่แน่ใจในวิธีการรายงานประเด็นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และไม่สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ทัน เป็นความท้าทายที่องค์กรต้องหาวิธีแก้ไขและจัดการอย่างเหมาะสม ดังนั้นการออกแบบกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไปปฏิบัติในองค์กร และมีการกำกับดูแลจากผู้บริหารระดับสูง จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

     ในช่วงถัดมา ดร.ศุภกร ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับปี 2024 และในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความยืดหยุ่น และการใช้งาน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต ซึ่งมีผลดีกับทั้งระบบ IT และ OT ได้ดังนี้

  1. การเพิ่มความยืดหยุ่นจะช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัว และตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การรับรู้ภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง จัดการสิทธิ์การเข้าถึง เป็นต้น
  2. การใช้งาน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการตรวจจับ วิเคราะห์ และรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตีได้ทั้งระบบ IT และ OT
 

ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญกับระบบการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เน้นการวิเคราะห์ การประเมิน และการวางแผนในการดำเนินงาน จะช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่น และสามารถเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#CyberElite #BEM #CybersecurityAwareness #IT&OTSecurity #Cybersecurity&Privacy

ติดต่อ 𝗖𝗬𝗕𝗘𝗥 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 ได้ทุกช่องทาง