CYBER ELITE’s MDR Service | Effortlessly Secure Your Cyberspace

MDR-Service
Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

จากบทความที่แล้ว เราได้รู้กันไปแล้วว่า เช็คลิสต์ที่องค์กรต้องพิจารณา ในการเลือกผู้ให้บริการ MDR นั้นมีอะไรบ้าง ซึ่ง CYBER ELITE เป็นผู้ให้บริการ Managed Detection & Response (MDR) ที่ได้ยกระดับการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือ Security Operation Center (SOC) ให้สามารถช่วยองค์กรรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการเพิ่มบริการในการตอบสนองและรับมือหลังเกิดเหตุแบบอัตโนมัติ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และตรวจจับด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligent (AI) และ Machine Learning (ML) ที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยบริการ MDR ของ CYBER ELITE นั้นสามารถตอบโจทย์ความท้าทายขององค์กรด้านการบริหารจัดการความซับซ้อนของการใช้งานและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์จากหลากหลายผู้ให้บริการ ด้วยการรวมศูนย์กลางการบริหารจัดการ (Vendor Consolidation / Vendor Neutral)  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

แนวทางการดำเนินงานของบริการ Managed Detection and Response (MDR)

Managed Detection and Response

บริษัท ไซเบอร์ อีลีท ได้ต่อยอดการให้บริการมาจากความเชี่ยวชาญของเราในฐานะ Managed Security Service Provider (MSSP) ที่ต้องบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือ Security Operation Center (SOC) ให้ตอบโจทย์ขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในฐานะผู้ให้บริการ Managed Detection and Response ที่ต้องดูและองค์กรตั้งแต่การเฝ้าระวัง ไปจนถึงตอบสนอง โดยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้

  • Proactive Threat Hunting

เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี Cyber Threat Intelligence (CTI) หรือหน่วยข่าวกรองทางไซเบอร์ ที่จะทำให้รู้เท่าทันผู้ไม่หวังดีที่พร้อมจะโจมตีองค์กรได้ทุกเมื่อ รวมถึงวิธีการเตรียมตัวในการตอบสนองและการรับมือหลังเกิดเหตุ

  • Vendor Neutral Approach

ลดความเสี่ยงจากการผูกขาดกับผู้ให้บริการเพียงเจ้าเดียว ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการทำงานร่วมกันของเทคโนยี ที่อาจจะมีความท้าทายในการทำงาน ทำให้มีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานจากผู้ให้บริการที่หลากหลาย

  • AI/ML

เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่จะช่วยให้สามารถตรวจจับและระบุภัยคุกคามได้รวดเร็วพร้อมทั้งมีความแม่นยำที่สูง

  • 24x7x365 Detect and Response

ด้วยบริการเฝ้าระวัง วิเคราะห์และคัดกรอง ตอบสนองด้วยความรวดเร็ว แม่นยำแบบอัตโนมัติและบริการ CSOC ของ CYBER ELITE ที่ผสมผสานทีมงานบุคลากรที่เชี่ยวชาญเข้ากับเทคโนโลยีชั้นนำเป็นที่ยอมรับระดับสากลที่ได้รับรอง ISO27001 และ ISO27701

  • Team of Expert

ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ ที่มีความเชี่ยวชาญและได้ผ่านการรับรองมากมาย อาทิ CISSP | CSSLP | CISA | CISM | CDPSE | CDPO | CCISO | GIAC | CEH | CHFI | IRCA ISO2700 | PECB ISO27001 SLI | PECB ISO27001

Benefit MDR

นอกจากคุณสมบัติของบริการ MDR จะเข้ามาช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนต่อขยายของทีมขององค์กรช่วยลดภาระงานด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อน โดยไม่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมภายในขององค์กร ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามเพียงเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างระบบความปลอดภัยที่มั่นคงให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งจะทำให้องค์กรมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งมีใจความหลักๆ ดังต่อไปนี้

Talent’s Shortage

ปัญหาขาดแคลนบุคลากรยังคงเป็นปัญหาหลักของการดำเนินงานทางด้าน IT เพราะสัดส่วนของบุคลากรที่มีความทักษะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนารูปแบบการโจมตีของภัยคุกคามในปัจจุบัน การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในการตอบสนองต่อภัยคุกคามไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม

Protect Your Security Investment

ค่าใช้จ่ายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยมักเป็นประเด็นที่องค์กรมักจะตั้งคำถามด้านความคุ้มค่าและการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถวัดผลความสำเร็จและความคุ้มค่าได้จากประสิทธิภาพการตรวจจับ การป้องกัน และตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม เพื่อลดความเสียหายทางธุรกิจทั้งด้านตัวเงิน ด้านชื่อเสียง และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งการใช้บริการ MDR นอกจากจะมีต้นทุนด้านการจัดการบุคลากรที่ต่ำกว่าแล้ว ยังสามารถที่ยกระดับการทำงานของเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรให้เต็มประสิทธิภาพ จากทีมงานวิศกรด้านความปลอดภัย (Security Engineer) ที่มีความเชี่ยวชาญและปรับปรุงความสามารถให้เท่าทันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจำลองสถานการณ์ไล่ล่าภัยคุกคาม (Threat Hunting)

Reduce Risk

ลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเหตุการณ์ และการกู้คืนระบบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ ซึ่งบริการ MDR จะช่วยเฝ้าระวัง และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยการจำกัดวงการแพร่กระจาย ควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดแบบอัตโนมัติและแม่นยำ ช่วยลดจำนวนเหตุการณ์ที่มีการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Alarm Reduction) ส่งผลให้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถใช้เวลาในการวิเคราะห์ต้นตอของสาเหตุเชิงลึกป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือดำเนินการเชิงรุกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารภัยคุกคามเพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น

จากข้อมูลข้างต้นเราเห็นได้ว่าบริการ Managed Detection & Response (MDR) นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการตรวจจับและรับมือกับการโจมตีขั้นสูง ที่องค์กรไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีเท่านั้น การเลือกใช้บริการ Managed Detection & Response (MDR) จาก CYBER ELITE สามารถช่วยองค์กรลดความเสี่ยงของการถูกโจมตี โดยที่ไม่ต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีตรวจจับและการจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในระยะยาว เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ไม่มีทีมบริหารด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายใน ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนเหตุการณ์ภัยคุกคาม ลดระยะเวลาในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น (MTTD)

 บริการ MDR ของ CYBER ELITE เป็นทางเลือกสำหรับองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงให้กับองค์กรได้โดยมั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถรับมือกับภัยคุกคามในโลกดิจิทัลที่ซับซ้อนในอนาคตได้ และในบทความหน้าเราจะมาแสดงให้เห็นว่าจากเช็คลิสต์  7 ข้อ ในบทความที่แล้ว <7 เช็คลิสต์ ผู้ให้บริการ MDR เลือกอย่างไรให้ทั้งถูกใจ และถูกต้อง?> บริการ Managed Detection and Response ของ CYBER ELITE สามารถทำได้ทั้งหมดกี่ข้อ

สนใจรับบริการด้าน MDR Service ติดต่อ CYBER ELITE ได้ทุกช่องทาง