กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ CYBER ELITE DAY 2023: Managing a Secure Hyperconnected World

Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

ร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำ เตรียมความพร้อมเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน (Hyperconnected World) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากขึ้น และกำลังจะเข้าสู่ยุคหลังจากดิจิทัล (Post-digital) ซึ่งเป็นยุคที่ทุกองค์กรรวมถึงประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน และแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมมาพร้อมกับความท้าทาย เช่น ความซับซ้อนในการบริหารจัดการ ความซับซ้อนในการสื่อสาร แต่ที่สำคัญและมองข้ามไม่ได้คือ ความท้าทายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) นอกจากนั้นยังมีความท้าทายด้านอื่นจากการใช้งาน Multi Cloud หรือการทำ OT/IT Convergence ก็ยังเป็นหัวข้อที่พูดถึงอยู่ในหลายภาคส่วน ไม่ว่าองค์กรไหน ก็ไม่สามารถปฏิเสธความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งที่องค์กรควรตระหนักถึงอยู่เสมอคือความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซและต้องมีวิธีการในการลดความเสี่ยงในแบบที่เหมาะสมกับโครงสร้างของแต่ละองค์กร

CYBER ELITE DAY 2023 เป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้นการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ผ่านเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ที่จะมีเติมเต็มความต้องการผ่านการนำเสนอการพัฒนาโซลูชันสำหรับตอบโจทย์องค์กรในการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจจับ รับมือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในแบบเชิงรุกและเน้นการป้องกันและคาดการณ์สถานการณ์ด้านไซเบอร์ขององค์กรก่อนที่เหตุจะเกิด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างการร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างอุปกรณ์ที่ทำได้มากขึ้นและมุ่งเข้าสู่แนวคิดของการสร้างแพลตฟอร์มเปิด (Open Platform) ที่ทำให้องค์กรสามารถออกแบบและสร้างบริการทางด้านไซเบอร์ที่เหมาะสมกับตนเอง (Tailer-made cybersecurity services) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในการข้ามผ่านยุคดิจิทัลไปสู่ยุคหลังดิจิทัล (Post-digital) อย่างมั่นใจ

CYBER ELITE พร้อมพาทุกท่าน ก้าวเข้าสู่ Hyperconnected World อย่างมั่นคงปลอดภัย ด้วยแนวคิด แนวปฏิบัติ เทคโนโลยีที่คัดสรร โซลูชัน และแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์องค์กรแต่ละรูปแบบ ร่วมยกระดับ และข้ามขีดจำกัดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพันธมิตรของ CYBER ELITE ที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็น Top in class โดยจะชวนทุกท่านพูดคุยถึงประเด็นความท้าทายทางด้านการบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันแบบ Hyperconnected

หัวข้อการบรรยายภายในงานในครั้งนี้เหมาะสมกับ

1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีรวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายในองค์กรที่ต้องการเรียนรู้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบริหารความคาดหวังของกรรมการบริษัททางด้านไซเบอร์

2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่รับผิดชอบในการบริหารทีมและเทคโนโลยีด้านไซเบอร์ ที่ต้องการเรียนรู้ที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมทางด้านไซเบอร์และการบูรณาการเทคโนโลยีด้านไซเบอร์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมกับองค์กร

3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายในองค์กรที่จะได้รับฟังความรู้ รวมถึงเทคนิคขั้นสูงสมัยใหม่ รวมทั้งอัพเดทเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีด้านไซเบอร์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท อาทิ iPhone 15, Apple Watch และ Apple Air Tag

#CyberElite #CyberEliteDay2023 #HyperConnectedWorld #Cybersecurity

เนื่องจากบริษัทไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนให้กับบุคคลทั่วไปเพราะข้อจำกัดทางด้านสถานที่

จึงใครขอความกรุณาหากท่านมีความสนใจเข้าร่วมงาน CYBER ELITE DAY 2023

กรุณาส่งอีเมลแจ้งความจำนงมาที่ [email protected] เพื่อสำรองที่นั่ง

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานให้กับผู้ที่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน CYBER ELITE เท่านั้น**