กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ CYBER ELITE DAY 2023: Managing a Secure Hyperconnected World

ร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำ เตรียมความพร้อมเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน (Hyperconnected World) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากขึ้น และกำลังจะเข้าสู่ยุคหลังจากดิจิทัล (Post-digital) ซึ่งเป็นยุคที่ทุกองค์กรรวมถึงประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน และแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมมาพร้อมกับความท้าทาย เช่น ความซับซ้อนในการบริหารจัดการ ความซับซ้อนในการสื่อสาร แต่ที่สำคัญและมองข้ามไม่ได้คือ ความท้าทายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) นอกจากนั้นยังมีความท้าทายด้านอื่นจากการใช้งาน Multi Cloud หรือการทำ OT/IT Convergence ก็ยังเป็นหัวข้อที่พูดถึงอยู่ในหลายภาคส่วน ไม่ว่าองค์กรไหน ก็ไม่สามารถปฏิเสธความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งที่องค์กรควรตระหนักถึงอยู่เสมอคือความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซและต้องมีวิธีการในการลดความเสี่ยงในแบบที่เหมาะสมกับโครงสร้างของแต่ละองค์กร CYBER ELITE DAY 2023 เป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้นการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ผ่านเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ที่จะมีเติมเต็มความต้องการผ่านการนำเสนอการพัฒนาโซลูชันสำหรับตอบโจทย์องค์กรในการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจจับ รับมือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในแบบเชิงรุกและเน้นการป้องกันและคาดการณ์สถานการณ์ด้านไซเบอร์ขององค์กรก่อนที่เหตุจะเกิด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างการร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างอุปกรณ์ที่ทำได้มากขึ้นและมุ่งเข้าสู่แนวคิดของการสร้างแพลตฟอร์มเปิด (Open Platform) ที่ทำให้องค์กรสามารถออกแบบและสร้างบริการทางด้านไซเบอร์ที่เหมาะสมกับตนเอง (Tailer-made cybersecurity services) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในการข้ามผ่านยุคดิจิทัลไปสู่ยุคหลังดิจิทัล (Post-digital) อย่างมั่นใจ CYBER […]