CYBER ELITE ในฐานะที่ปรึกษาให้กับ บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด สู่ความสำเร็จในการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

Share on Facebook
Share on Linkedin
Share on Twitter

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร นำโดย  ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการบริษัท ในฐานะที่ปรึกษาและดำเนินการวางระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ให้กับบริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชชั้นนำของประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งออกโดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution – BSI) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงกระบวนการจัดการความเสี่ยง การรับรองนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ในการบริหารจัดการความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยการรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลและระบบสารสนเทศให้อยู่ในระดับสูงสุดตามมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

CYBER ELITE ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับองค์กรในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001

#CyberElite #ISO27001 #BSI #CSOC #MSSP #InformationSecurityManagementSystem

📌ติดต่อ 𝗖𝗬𝗕𝗘𝗥 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘🦉 ได้ทุกช่องทาง