CYBER ELITE ในฐานะที่ปรึกษาให้กับ บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด สู่ความสำเร็จในการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร นำโดย  ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการบริษัท ในฐานะที่ปรึกษาและดำเนินการวางระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ให้กับบริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชชั้นนำของประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งออกโดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution – BSI) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงกระบวนการจัดการความเสี่ยง การรับรองนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ในการบริหารจัดการความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยการรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลและระบบสารสนเทศให้อยู่ในระดับสูงสุดตามมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ CYBER ELITE […]