CYBER ELITE จัดฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Drill) ให้กับบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้จัดฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Drill) ให้กับบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ Tabletop Exercise ซึ่งเป็นการร่วมทำแบบทดสอบจำลองสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การโจมตี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์และเสริมความแข็งแกร่งให้กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรวมขององค์กร ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-14.00 น. ณ อาคารเบญจจินดา การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในครั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลากหลายรูปแบบ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ และปฏิบัติตามแผนรับมือ โดยมีการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของแผนรับมือกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อค้นหาจุดช่องโหว่ในปัจจุบันที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในอนาคต เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์อย่างจริงจัง องค์กรต้องสร้างความตระหนักรู้และฝึกซ้อมการคิดวิเคราะห์เพื่อรับมือและตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร สื่อสารกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง รวมไปถึงทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (CSOC) ของ CYBER ELITE ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์แบบเรียลไทม์    CYBER ELITE เป็นผู้ให้บริการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การตรวจจับ การรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม […]