CYBER ELITE ร่วมงานสัมมนาหลักสูตรผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1 (Executive CISO)

Website_1200x628

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 CYBER ELITE ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตรผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1 (Executive CISO) และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และเข้าร่วมบรรยาย

ในหัวข้อ “Cyber Risk Management in Action” โดย ดร.ศุภกร กังพิศดาร Managing Director, CYBER ELITE

 

พร้อมแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ภายธุรกิจและองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมถึงการบริหารความเสี่ยง

ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและมั่นคงต่อผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน