รู้จักกับ NIST Cybersecurity Framework 2.0

จากบทความที่แล้ว เราได้ทราบถึงสถิติของผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เคยเกิดขึ้นกับองค์กรกันไปแล้ว ว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น สามารถส่งผลกระทบต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงไซเบอร์ (Cyber Risk Management) จึงมีความจำเป็นสำหรับองค์กรทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแล โดยบทความนี้เราจะมาเล่าถึง NIST Cybersecurity Framework 2.0 ซึ่งเป็นกรอบการทำงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่กำหนดโดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) ที่บังคับใช้สำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการดำเนินงานสำหรับองค์กรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุข การเงิน พลังงาน และโทรคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด กรอบทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NIST Cybersecurity Framework 2.0 นั้น มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย และครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานองค์กร ไปจนถึงการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น  กรอบการทำงานนี้ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันมีได้มีการพัฒนาโครงสร้างของกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ออกมาเป็นหลายเวอร์ชั่น โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความครอบคลุมและทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไว้ดังนี้ NIST Cybersecurity Framework Version 1.0: เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2014 โดยมุ่งเน้นไปที่การระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นหลัก NIST Cybersecurity Framework […]