CYBER ELITE ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายในงาน การฝึกทักษะการปฏิบัติการไซเบอร์ และการแข่งขันทักษะ การปฏิบัติการด้านไซเบอร์ภายในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายในงาน “การฝึกทักษะการปฏิบัติการไซเบอร์และการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ภายในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567” ในหัวข้อบรรยาย “Trend Technology” โดยกล่าวถึง แนวโน้มใหม่ๆ เทคโนโลยีทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่น่าสนใจและกำลังมาแรง รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบก ทั้งด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และมุมมองในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น โดยการฝึกทักษะการปฏิบัติการไซเบอร์และการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 18-27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง The Cruise โรงแรมเบลล่า บี ดร.ศุภกร ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวโน้มความปลอดภัยไซเบอร์ในปี 2024 และการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน เช่น ระบบเซลลูลาร์ และ ระบบไร้สายมาใช้งาน ส่งผลให้พื้นที่ความเสี่ยง (Attack Surface) ขยายกว้างขึ้น ทำให้การรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการป้องกันภายในองค์กรอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์กรไม่สามารถติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามจากภายนอกได้อย่างทั่วถึง การทำ […]