ตัวอย่างเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก (Global Government Cybersecurity Incidents)

หน่วยงานของภาครัฐ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางข้อมูลของประชาชน ที่วางใจให้จัดเก็บและรับผิดชอบข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภค หรือข้อมูลความมั่นคงของประเทศ ซึ่งถ้าหากเกิดการรั่วไหล สูญหายอาจทำให้การดำเนินงานภายในหน่วยงานต้องหยุดชะงัก ไม่เพียงส่งผลเสียต่อหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาล และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย มากไปกว่านั้นการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจจะเกิดจากความประมาท หน่วยงานรัฐอาจถูกโจมตีด้วยเจตนาทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการก่อการร้ายได้ หรืออาจลุกลามไปจนถึงการทำสงครามทางไซเบอร์ระหว่างประเทศ ตัวอย่างเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง มีดังนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2015, สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน รัสเซียจึงเลือกโจมตีระบบสายส่งไฟฟ้าของยูเครน จนทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลา 1-6 ชั่วโมง มีผลกระทบกับผู้คนประมาณ 230,000 คน มีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการดำเนินงานของทหารและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในยูเครน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022, ยูเครนถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยวิธี (Distributed Denial of Service – DDoS ) จากรัสเซีย ส่งผลให้สถาบันสำคัญของประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทหารผ่านศึก รวมทั้งธนาคารหลายแห่ง ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้หลังจากถูกโจมตี วันที่ […]